ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

A Start Invest Kft. elkötelezett az Önök személyes adatainak védelme és megóvása érdekében, személyes adatainak kezelésével kapcsolatos információkat a jelen tájékoztató tartalmazza. A jelen Adatkezelési tájékoztató összefoglalja, hogy a  Start Invest Kft., mint külön adatkezelőmely adatkezelések tekintetében, mely személyes adatait és miként kezelik és használják fel, illetve az adatkezelők miként védik azokat a weboldalon való böngészés, illetve a GIGI Magyarország nagykereskedelmi üzletében (1138, Budapest Dagály u. 11.) történő vásárlás, valamint az Ön számára biztosított egyéb szolgáltatásokkal kapcsolatban.

A jelen Adatkezelési tájékoztató vonatkozik továbbá a GIGI Magyarország hivatalos Facebook, Instagram, Youtube  közösségi média felületekkel kapcsolatos adatkezelésekre is (www.facebook.com/gigimagyarorszag/, www.instagram.com/gigimagyarorszag/).

Mit jelent a személyes adat? A személyes adat olyan Önre, mint természetes személyre vonatkozó információ vagy információrészlet, mely alapján Önt közvetlenül (pl. neve alapján) vagy közvetve (pl. személyes egyedi azonosító útján) azonosítani lehet. Az Ön személyes adatai közé tartozhat pl.: családi – és utóneve, lakcíme, e-mail címe telefonszáma.

Jelen tájékoztatás a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) (GDPR) 13. és 14. cikke alapján történik.

ADATKEZELŐK MEGNEVEZÉSE, ELÉRHETŐSÉGEI 

www.gigicosmetic.hu  weboldal információs felületeinek használatával, weboldalon való böngészéssel, szakmai felhasználók számára nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatos, illetve a hivatalos közösségi média felületekkel kapcsolatos adatkezelések tekintetében:

ADATKEZELŐ: Start Invest Kft.

Székhely: H-1138 Budapest, Dagály u. 11., Magyarország

Telephely: H-1135 Budapest, Reitter F. u. 57.
Cégjegyzékszám:  01 09 460085
Adószám: 12042768-2-41
Közösségi adószám: HU12042768
Nyilvántartásba vette és nyilvántartja: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága (Magyarország)
E-mail cím: gigi@gigicosmetic.hu
Honlap: www.gigicosmetic.hu

Közösségi média felületeink: www.facebook.com/gigimagyarorszag/,  www.instagram.com/gigimagyarorszag/

ADATVÉDELMI FELELŐS, ELÉRHETŐSÉGEI

Az Start Invest Kft. részéről nem került kinevezésre adatvédelmi tisztviselő a GDPR rendelkezéseivel összhangban. Amennyiben azonban Önnek bármelyik cég adatkezelésével kapcsolatban kérdése, észrevétele adódik vagy jogaival kíván élni, azt az alábbi e-mail címen teheti:e-mail: gigi@gigicosmetic.hu , valamint a GIGI Magyarország, Start Invest Kft. H-1138 Budapest, Dagály u. 11. címre küldött postai levél útján is.

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ MÓDOSÍTÁSA

A Start Invest Kft. fenntartja a jogot, hogy a jelen Adatkezelési tájékoztatót egyoldalúan módosítsa – amennyiben jelen Adatkezelési tájékoztató módosításra kerül, arra a www.gigicosmetic.hu  weboldalon külön is felhívjuk a figyelmet. A jelen Adatkezelési tájékoztató módosítása a honlapra való feltöltés napjától hatályos.

KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE, ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGALAPJA, IDŐTARTAMA

Az alábbiakban egy összefoglaló táblázatot talál a személyes adatainak kezelésére vonatkozóan, mely fontos információkat tartalmaz azzal kapcsolatban, hogy az adott adatkezelés vonatkozásában mely adatkezelő miként, milyen célból, ill. mely személyes adatait gyűjti, mi az adatkezelés jogalapja, valamint a személyes adatai meddig kerülnek tárolásra.

Tájékoztatjuk, hogy néhány esetben az adatkezelők velük szerződéses viszonyban álló adatfeldolgozókat is igénybe vesznek a tevékenységünk során, ezen átvevőket titoktartási és adatvédelmi kötelezettség terheli. A személyes adatokat további címzettek részére is közlésre kerülhetnek, pl. az Ön jogi igényének érvényesítése esetén a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság, fogyasztóvédelmi hatóság, békéltető testület részére. A személyes adatok átadására kerülhet sor közhatalmi szerv, bíróság vagy egyéb hatóság megkeresése alapján is. Az egyes adatkezelések tekintetében a könnyebb átláthatóság érdekében külön is jelöljük, hogy az Ön adatai mely adatfeldolgozók, címzettek részére és milyen célból kerülnek átadásra.

 1. REGISZTRÁCIÓ 

1.1. REGISZTRÁCIÓ SZAKMAI FELHASZNÁLÓK – KOZMETIKUS ÉS KOZMETIKUS TANULÓK RÉSZÉRE

A szakmai felhasználói regisztrációval kapcsolatos adatok tekintetében adatkezelő: Start Invest Kft. 

Milyen célból történik személyes adatai kezelése?

Amennyiben Ön kozmetikus vagy kozmetikus tanuló partnerünk, annak érdekében, hogy Ön a weboldalon szakmai partnerként regisztrálni tudjon (kozmetikus vagy kozmetikus tanulói regisztráció). A szakmai regisztráció keretében Ön a weboldalunkon kozmetikusaink részére nyújtott szolgáltatásainkat veheti igénybe.  Tájékoztatjuk, hogy a szakmai felhasználói felületre történő regisztrációs jogosultságot ellenőrizzük, az jóváhagyást követően lesz aktív. Az érintettek azok a szakmai felhasználók, akik szakmai felhasználói fiókot kívánnak létrehozni.

 

 

Mely személyes adatait kezeljük:

 

 • vezetéknév
 • keresztnév
 • e-mail cím
 • telefonszám
 • cégnév
 • a regisztráció során az Ön által választott és megadott jelszó
 • kozmetikus tanulók esetén: tanulói jogviszony tényének igazolása  szakiskola által

Mi alapján kezeljük ezen személyes adatait (jogalapok):

 

Az Ön hozzájárulása.

(GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja)

Ön a vonatkozó üres négyzet (checkbox) bepipálásával kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a weboldalunkon való szakmai felhasználóként történő regisztráció céljából az Start Invest Kft. ezen pont szerinti személyes adatait kezelje. 

Ön bármikor jogosult a hozzájárulását visszavonni. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

Meddig kezeljük ezen személyes adatait:

 

A személyes adatait a hozzájárulásának visszavonásáig kezeljük.

 

Az adatkezelésünket 3 évente felülvizsgáljuk, melynek keretében adatfrissítést végzünk.

 

Mi történik, ha Ön nem adja meg az adatokat?

A fenti személyes adatai megadása önkéntes, amennyiben azokat nem adja meg részünkre úgy nem tud szakmai felhasználóként regisztrálni. A vezetékneve, keresztneve az Ön beazonosítása, e-mail címe a regisztrációja megerősítése érdekében szükséges, a jelszó megadása az Ön felhasználói fiókjába történő későbbi biztonságos belépést szolgálja. A  kozmetikus tanulók esetében a jogviszony tényének igazolása annak érdekében szükséges, hogy ellenőrizni tudjuk a szakmai felhasználói felületre való regisztrációs jogosultságát.

Adatok törlésének a módja: A fenti személyes adatait a hozzájárulása visszavonását követően töröljük. Tájékoztatjuk, hogy a felhasználóink adatainak védelme érdekében, valamint az adatok pontosságának biztosítása érdekében, az adatkezelésünket 3 évente felülvizsgáljuk, melynek keretében adatfrissítést kérünk – ennek keretében nyilatkozhat a regisztrációjának megtartásáról.

Kiknek adjuk át az Ön adatait?  Az Ön adataihoz Start Invest Kft. szervezetén belül az arra feljogosított, dedikált munkavállalók férhetnek hozzá, személyes adatai az alábbi adatfeldolgozók részére és a lent megjelölt célokból kerülnek továbbításra:

NévSzékhelyeAdatátadás, adattovábbítás célja
Aut O’Mattic Ltd.Business Centre, No.1 Lower Mayor Street, International Financial Services Centre, Dublin 1, Ireland   WordPress-WooCommerce   szolgáltatást nyújtja számunkra.
Automattic Inc.60 29th Street #343
San Francisco, CA 94110
USA
WordPress-WooCommerce szolgáltatást nyújtja számunkra.

1.2 TANFOLYAMOKKAL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS

A tanfolyamokkal kapcsolatos (többek között szervezés, lebonyolítás) adatkezelések tekintetében adatkezelő: Start Invest Kft.

Milyen célból történik személyes adatai kezelése?

Amennyiben Ön szakmai partnerünk, abból a célból kezeljük az adatait, hogy az általunk szervezett tanfolyamokon részt tudjon venni, a képzést el tudja végezni. A képzés elvégzését az Ön részére igazolni tudjuk, így oklevelet tudjunk kiállítani. Az érinettek azok a szakmai partnerek, akik tanfolyamainkra jelentkeztek.

Mi történik, ha Ön nem adja meg az adatokat?

A fenti személyes adatai megadása önkéntes, amennyiben azokat nem adja meg részünkre úgy nem tud a tanfolyamon részt venni, nem tudjuk a tanfolyammal kapcsolatban Önt értesíteni (pl. tanfolyam elmaradása, helyszín áthelyezés), valamint nem tudjuk az Ön részére a tanfolyamon való részvételét igazolni, arról oklevelet kiállítani.

Mely személyes adatait kezeljük:

 • vezetéknév
 • keresztnév
 • e-mail cím
 • telefonszám
 • tanfolyam neve, amelyre jelentkezett
 • Oklevélen szereplő adatok: tanfolyam neve, dátuma, az Ön neve (vezetéknév, keresztnév)

Mi alapján kezeljük ezen személyes adatait (jogalapok):

Szerződés teljesítése

GDPR 6. cikk (1) b) pont alapján

Annak érdekében, hogy a velünk kötött szerződés alapján a tanfolyamon részt tudjon venni, és annak elvégzését igazolni tudjuk, így oklevelet tudjunk kiállítani az Ön részére.

 

Meddig kezeljük ezen személyes adatait:

A jelen adatokat a szerződés megszűnésétől számított 2 évig tároljuk.

Adatok törlésének a módja: A fenti megőrzési idő lejártával töröljük.

Kiknek adjuk át az Ön adatait? A tanfolyamokon való részvételének biztosításával kapcsolatban dedikált munkatársunk jár el. 

1.3 RENDEZVÉNYEKKEL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS 

A rendezvényekkel (elsődlegesen szakmai rendezvények, megjelenések) kapcsolatos adatkezelések tekintetében adatkezelő: Start Invest Kft. 

Milyen célból történik személyes adatai kezelése?

Annak érdekében, hogy az Ön részvételét biztosítani tudjuk az általunk szervezett ingyenes vagy fizetős rendezvényeken. Az általunk szervezett rendezvények esetén, az ingyenes rendezvényen való részvétel feliratkozáshoz vagy a fizetős rendezvények esetén a részvételi díj befizetéséhez kötött. Az általunk szervezett rendezvények szakmai partnereink részére elérhetőek. Az érintettek azok, akik rendezvényeinken részt kívánnak venni, ill. részt vesznek.

Mely személyes adatait kezeljük:

 

 • vezetéknév
 • keresztnév
 • e-mail cím
 • telefonszám

Mi alapján kezeljük ezen személyes adatait (jogalapok):

Szerződés teljesítése

GDPR 6. cikk (1) b) pont alapján

A Start Invest  Kft. által szervezett rendezvényen való részvétel érdekében.

Meddig kezeljük ezen személyes adatait:

A jelen adatokat a szerződés megszűnésétől számított 2 évig tároljuk.

Mi történik, ha Ön nem adja meg az adatokat?

Az adatok megadása önkéntes, amennyiben az adatokat nem adja meg részünkre úgy Ön nem tud részt venni rendezvényen. A nevét és elérhetőségeit (e-mail cím, telefonszám) abból a célból kérjük el, hogy Önt be tudjuk azonosítani, ill. a rendezvénnyel kapcsolatban Önnek tájékoztatást tudjunk nyújtani. 

Adatok törlésének a módja: Az adatokat a fenti megőrzési idő lejártát követően töröljük.

Kinek adjuk át az Ön adatait, ill. kik férnek hozzá az Ön adataihoz:  Személyes adataihoz egyebekben belső szervezetünkben jogosultsággal rendelkező dedikált munkavállalóink férhetnek hozzá.

1.4 TOMBOLA SORSOLÁS A RENDEZVÉNYEN 

A rendezvényeken (elsődlegesen szakmai rendezvények, megjelenések) kapcsolatos adatkezelések tekintetében, így a tombola sorsolással kapcsolatos adatkezelések tekintetében adatkezelő: Start Invest Kft.

Milyen célból történik személyes adatai kezelése?

Annak érdekében, hogy az általunk tartandó rendezvények esetében az általunk szervezett tombola sorsoláson biztosítani tudjuk az Ön számára a részvételt. Az érintettek azok, akik a tombola sorsoláson részt akarnak venni, ill. részt vesznek.

Mely személyes adatait kezeljük:

 • vezetéknév
 • keresztnév

Mi alapján kezeljük ezen személyes adatait (jogalapok):

    Az Ön hozzájárulása

GDPR 6. cikk (1) a) pontja alapján

 

Meddig kezeljük ezen személyes adatait:

A tombola sorsolást követően az adatai törlésre kerülnek.

Mi történik, ha Ön nem adja meg az adatokat?

Az adatok megadása önkéntes, és nem feltétele a tombolán való részvételnek. Ön dönthet úgy is, hogy a tombolán úgy kíván részt venni, hogy személyes adatait nem adja meg részünkre. 

Adatok törlésének a módja: Az adatokat a fenti megőrzési idő lejártát követően töröljük.

Kinek adjuk át az Ön adatait, ill. kik férnek hozzá az Ön adataihoz: Az adatai nem kerülnek átadásra, ahhoz belső szervezetünkben jogosultsággal rendelkező dedikált munkavállalók férhetnek hozzá.

1.5 RENDEZVÉNYEKKEL KAPCSOLATOS TUDÓSÍTÁS 

A rendezvényekkel kapcsolatos adatkezelések (pl. saját szervezésű rendezvények, vagy azon rendezvények melyeken kiállítóként veszünk részt) tekintetében adatkezelő: Start Invest Kft.

Milyen célból történik személyes adatai kezelése?

Az általunk szervezett, ill. azon rendezvényekkel kapcsolatban, ahol pl. partnerként, kiállítóként veszünk részt, az ezen rendezvényekről való tudósítás, ill. a rendezvény népszerűsítése érdekében. Tájékoztatjuk arról, hogy egyes rendezvényekről tőlünk független média tudósítás is készülhet. Az érintettek, azok, akik a felvételeken (tömeg részeként) feltűnhetnek.

Mely személyes adatait kezeljük:

esetenként az Ön nem egyedileg ábrázolt képmása, hangja (fénykép, videó és egyéb felvételek, az Ön cselekményei a rendezvényen).

Mi alapján kezeljük ezen személyes adatait (jogalapok):

Jogos érdek

(GDPR 6. cikk. (1) f) pontja)

Annak érdekében szükséges, hogy az eseményeinkről, rendezvényeinkről nem egyedi képfelvételeket készítsünk, összhangban a 2013. évi V. törvény 2:48. § (2) bekezdésében foglaltakkal. A Start Invest  Kft. érdeke a tevékenyégének dokumentálása, nagyközönséggel és potenciális partnerekkel történő megismertetése és népszerűsítése, sikeres működésének, üzleti érdekeinek elősegítése, PR és marketing anyagok készítése, és a felvételek marketing célú felhasználása. Az adatkezelés szolgálja továbbá az üzleti érdekeink érvényre juttatását és versenyképességünk, üzleti jó hírnevünk növelését.  Az adatkezelésünkkel érintettek személyes adatokkal való szabad rendelkezésre vonatkozó érdekeit, jogait és szabadságait mérlegelve, az adatok kezelése szükséges érdekeink érvényre juttatásához. Más módon ezen adatkezelésünk nem lenne megvalósítható.

ÖN TILTAKOZHAT A JOGOS ÉRDEKEN ALAPULÓ ADATKEZELÉSÜNK ELLEN!

Garanciák: Önt a felvételek nem egyedileg ábrázolják, azokat csak célhoz kötötten, az eseményhez kapcsolódóan készítjük és használjuk fel.

Meddig kezeljük ezen személyes adatait:

A nem egyedi felvételeket az Ön tiltakozásának elbírálásáig kezeljük, kivéve, ha a további kezelést jogos érdekeink lehetővé teszik számunkra vagy az adatkezelésünknek van más jogalapja. Az adatkezelések szükségességét 3 évente felülvizsgáljuk.

Ön jogosult arra, hogy a jogos érdeken alapuló fenti adatkezelésünk ellen bármikor tiltakozzon, ezt a részünkre az „Adatkezelő megnevezése, elérhetőségei c.” fejezetben szereplő elérhetőségeink egyikén teheti, valamint az adatvédelmi felelősünk felé is jelezheti. 

Mi történik, ha Ön nem adja meg az adatokat?

A nem egyedi felvételek esetén Önnek adatokat nem szükséges megadnia. Azzal, hogy az eseményre, rendezvényre belép, azon részt vesz, lehetővé teszi nekünk az Ön adatainak kezelését. Ön azonban jelezheti nekünk (az eseményen szóban, utána elérhetőségeink egyikén), ha tiltakozik az adatok kezelése ellen.

Adatok törlésének a módja:

Az adatokat töröljük a jogos érdekből történő adatkezelésnél az Ön tiltakozása után, ha az adatkezelésnek nincs más jogalapja.

Kinek adjuk át az Ön adatait: Az Ön személyes adatai a rendezvényről való tudósítás érdekében közzétételre kerülhetnek a GIGI Magyarország  hivatalos közösségi média pl. Facebook, Instagram felületein, így azok a nyilvánosság számára is elérhetőek lehetnek. Tájékoztatjuk arról, hogy egyes rendezvényekről média tudósítás is készülhet, ezen esetben ők külön adatkezelőként járnak el. A Start Invest Kft. belső szervezetén belül, az arra jogosultsággal rendelkező dedikált munkavállalók férhetnek hozzá az adatokhoz, a feladataik ellátásához szükséges mértékben (így pl. PR anyagok készítése érdekében.)

1.6 KÖZÖSSÉGI MÉDIA FIÓKJAINKKAL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS

A vállalatcsoport hivatalos (Instagram, Facebook, Youtube) közösségi média fiókjaival kapcsolatos adatkezelések tekintetében adatkezelő: Start Invest Kft.

Milyen célból történik személyes adatai kezelése?

A hivatalos közösségi média felületeinek működtetésének céljából, annak érdekében, hogy a közösségi platformjainkat mindinkább a vásárlóközönség igényeihez tudjuk szabni. A közösségi média felületeinken abban az esetben kezeljük adatait (érintett), ha a hivatalos közösségi média felületünkön like-ol, követ minket, bejegyzéseket vagy véleményt helyez el, kommentet ír, megoszt.

Tájékoztatjuk, hogy az adatokat Ön nem közvetlenül részünkre adta meg, hanem az adott közösségi média (pl. Facebook, Instagram, Youtube) platformot üzemeltető szolgáltató részére. Felhívjuk figyelmét, hogy az adott közösségi média oldalak adatkezelésére azok saját adatvédelmi szabályzatai vonatkoznak. Ne felejtse el, hogy a hivatalos közösségi média platformjaink bármelyikén közzétett tartalom sok esetben látható a nyilvánosság számára, ezért legyen óvatos bizonyos személyes adatok megadásával kapcsolatban. Tájékoztatjuk továbbá, hogy a jelen pont szerinti adatkezelésünk a hivatalos közöségi média platformjainkra vonatkozik – a GIGI termékekkel/márkával stb. kapcsolatos egyéb rajongói közösségi média felületekre ráhatásunk nincs.

Mely személyes adatait kezeljük:

 • közösségi profiljához tartozó felhasználóneve
 • esetenként: közösségi média profilján az Ön által megadott személyes adatok (név, becenév, fénykép stb.)
 • vélemény, hozzászólás tárgya, tartalma
 • közösségi oldalán elhelyezett véleménye, hozzászólása, kérdése
 • rendezvényről adott visszajelzése
 • annak ténye, hogy Ön érdeklődött/látogatja/megjelent az eseményen vagy, hogy Ön nem tud jelen lenni az eseményen

Mi alapján kezeljük ezen személyes adatait (jogalapok):

Jogos érdek

(GDPR 6. cikk. (1) f) pontja)

Annak érdekében, hogy a szolgáltatásaink magas színvonalát biztosítani tudjuk, fokozzuk a vásárlókkal kialakított kapcsolatunkat.  Az adatkezelés egyaránt szolgálja a Start Invest Kft. üzleti és gazdasági érdekeit, a versenyképességének megőrzéséhez és fejlesztéséhez fűződő érdekeit, üzleti jó hírnevének növelését. Az adatkezelésünkkel érintettek személyes adatokkal való szabad rendelkezésre vonatkozó érdekeit, jogait és szabadságait mérlegelve, az adatok kezelése szükséges érdekeink érvényre juttatásához. Más módon ezen adatkezelésünk nem lenne megvalósítható

ÖN TILTAKOZHAT A JOGOS ÉRDEKEN ALAPULÓ ADATKEZELÉSÜNK ELLEN!

Garanciák: A kezelt személyes adatok körét minimalizáltuk. A Start Invest Kft. szervezetén belül csak dedikált munkavállalók férhetnek hozzá a személyes adatokhoz, számuk korlátozott.

Meddig kezeljük ezen személyes adatait:

Amíg Ön nem iratkozik le, állítja le a követést, ill. tiltakozik az adatok kezelése ellen.

TILTAKOZÁS: Ön jogosult arra, hogy a jogos érdeken alapuló fenti adatkezelésünk ellen bármikor tiltakozzon, ezt az részünkre az „Adatkezelő megnevezése, elérhetőségei c.” fejezetben szereplő elérhetőségeink egyikén teheti, valamint az adatvédelmi felelősünk felé is jelezheti. 

 

Mi történik, ha Ön nem adja meg az adatokat?

Ön szabadon döntheti el, hogy mely adatokat adja meg az adott közösségi média platformon. Az adatokkal nem mi rendelkezünk, hanem azt Ön, mint az adott platform használója adja meg és rendelkezik azokkal. A személyes adatok megadása nem feltétlenül szükséges az adott közösségi média platform használatához.

Adatok törlésének módja: A fenti adatokra a Start Invest Kft.-nek nincs ráhatása, azokat Ön a közösségi média profiljában tudja módosítani ill. törölni.

Kinek adjuk át adatait: A közösségi média aktivitással kapcsolatos adatai a közösségi média platform szolgáltató (Facebook, Instagram, Youtube) is megismeri. Közösségi vagy más tartalom megosztó weboldalak: Tájékoztatjuk, hogy ezen közösségi média felületekre azok saját adatvédelmi szabályzatai vonatkoznak, amelyekkel kapcsolatban a Start Invest  Kft.-t felelősség nem terheli.

1.7 BÖNGÉSZÉS, COOKIE (SÜTIK)

www.gigicosmetic.hu weboldalon nyújtott információs társadalommal összefüggő szolgáltatásokkal kapcsolatos adatkezelés tekintetében adatkezelő: Start Invest  Kft.

Amennyiben Ön felkeresi a www.gigicosmetic.hu  weboldalt ,  a weboldal cookie-at (azaz „sütik”), – rövid adatfájl, jelsorozat – helyez el az Ön számítógépén. Amennyiben Ön nem szeretné, hogy a számítógépén, böngészésre használt eszközén (pl. mobiltelefon, tablet stb.) cookie kerüljön alkalmazásra, úgy lehetősége van azok letiltására, ezt többek között megteheti a böngészője megfelelő beállításával. 

Milyen célból történik személyes adatai kezelése?

www.gigicosmetic.hu weboldal megfelelő működésének, az azon elhelyezett tartalom megfelelő megjelenítésének biztosítása, a felhasználói felületek megfelelő kialakítása, a weboldal folyamatos fejlesztése a felhasználói élmény fokozása, az adatbiztonság biztosítása érdekében. Továbbá a felhasználók böngészési szokásai meghatározása érdekében, valamint a weboldalhoz kapcsolódó statisztikák elkészítése, anonimizált személyes adatok statisztikai célú gyűjtése okán. Az adatkezeléssel érintettek www.gigicosmetic.hu weboldal látogatói. Önt az IP címe alapján beazonosítjuk annak érdekében, hogy az Önnek megfelelő nyelvi oldalra tudjuk navigálni Önt.

Mely személyes adatait kezeljük:

 • az Ön eszközének IP címe, MAC címe
 • operációs rendszer és böngésző típusa
 • hibaüzenetek adatai
 • weboldal aktivitási adatok
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Harmadik fél (Google Analytics) által használt cookiek esetében, ill. anonim módon:

 

 • a weboldalt látogatók száma
 • a látogatók mely honlapról érkeztek a weboldalra
 • a weboldal látogatói a weboldal mely oldalait látogatták meg, weboldalon belüli kattintások
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mi alapján kezeljük ezen személyes adatait (jogalapok):

Jogos érdek

(GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja)

Azon cookie-k vonatkozásában, amelyek abból a célból szükségesek, hogy a www.gigicosmetic.hu weboldal megfelelő működését, annak alapvető funkciót biztosíthassuk a felhasználóink számára. A Start Invest Kft.  jogos érdeke, hogy a kialakított weboldalát működtetni tudja.  Az adatkezeléssel érintettek személyes adatokkal való szabad rendelkezésre vonatkozó érdekeit, jogait és szabadságait mérlegelve, az adatok kezelése szükséges az érdekeink és harmadik személy érdekinek érvényre juttatásához, valamint az érintettek érdekeit is szolgálja – tekintettel arra, hogy ezen cookie-k alkalmazása nélkül a weboldal szolgáltatásainak használata ellehetetlenülne. Más módon ezen adatkezelés, és a teljes weboldal megfelelő működtetése nem lenne megvalósítható.

ÖN TILTAKOZHAT A JOGOS ÉRDEKEN ALAPULÓ ADATKEZELÉSÜNK ELLEN!

Garanciák: A cookie-k minimális személyes adatot kezelnek, az általunk alkalmazott cookie-k nagyrészt anonimizált módon kezelik az adatokat 

Jogos érdek alapján kezelt cookie-k (melyekről részletes információkat a COOKIE TÁJÉKOZTATÓBAN talál):

 • felhasználó által magadott adatok rögzítése érdekében használt cookie („user-input cookies)
 • hitelesítési munkamenet-sütik („authentication cookies”)
 • felhasználóközpontú biztonsági sütik („user centric security cookies”)

 

Az Ön hozzájárulása

(GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján)

 

A remarketing (egyedi ajánlatot biztosító), a hirdetéseket megjelenítő, a felhasználói viselkedést figyelő, az általános ajánlatokat megjelenítő és a statisztikai célú sütik esetében az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása. Az Ön IP cím alapján történő beazonosítása a nyelvi oldalra történő navigálás érdekében.

 

Ön bármikor jogosult a hozzájárulását visszavonni.

Meddig kezeljük ezen személyes adatait:

sütikben tárolt információkat a cél megvalósulásáig (érvényességi idő lejártáig) tároljuk, melyről bővebben az Adatkezelési tájékoztató „COOKIE TÁJÉKOZTATÓ” fejezetben olvashat, vagy addig kezeljük az adatokat, amíg Ön nem tiltja le az adatok kezelését.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sütikben tárolt információkat a cél megvalósulásáig (érvényességi idő lejártáig) tároljuk, melyről bővebben az Adatkezelési tájékoztató „COOKIE TÁJÉKOZTATÓ” fejezetben olvashat, vagy addig kezeljük az adatokat, amíg Ön nem tiltja le az adatok kezelését.

TILTAKOZÁS: Ön jogosult arra, hogy a jogos érdeken alapuló fenti adatkezelésünk ellen bármikor tiltakozzon, ezt az „Adatkezelő megnevezése, elérhetőségei c.” fejezetben szereplő elérhetőségeink egyikén teheti, valamint az adatvédelmi felelősünk felé is jelezheti.

Mi történik, ha Ön nem adja meg az adatokat?

Az adatokat nem Ön adja meg részünkre, az adatokat a rendszer automatikusan naplózza. Az ilyen információk személyes azonosításra önmagukban nem alkalmasak, azokat nem kapcsoljuk össze egyéb személyes adatokkal, az adatokat trendelemzésekhez, oldalhasználati statisztikák készítéséhez, a szolgáltatások adminisztrálásához, a felhasználói igények elemzéséhez, kielégítéséhez használja fel, melyek az általunk nyújtott szolgáltatások ill. weboldalunk színvonalának fejlesztéséhez járulnak hozzá. Az egyes cookie-k a weboldal működésének biztosításához elengedhetetlenül szükségesek. 

Adatok törlésének módja: A cookiek az érvényességi idejük lejártát követően automatikusan törlésre kerülnek. A sütit/cookiet Ön is törölni tudja a saját számítógépéről, illetve akár saját böngészőjében le is tilthatja azok alkalmazását. A sütik kezelésére általában a böngészők „Beállítások” menüjében van lehetőség, de ez böngészőnként eltérő lehet, ezek az alábbi linkeken érhetők el (a legelterjedtebb böngészők esetén):

Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=hu
Internet Explorer: https://support.microsoft.com/hu-hu/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/hu/kb/weboldalak-altal-elhelyezett-sutik-torlese-szamito
Microsoft Edge: https://support.microsoft.com/hu-hu/help/4027947/windows-delete-cookies

Kinek adjuk át adatait: weboldalunk használatának, böngészésének, megjelenítésének lehetővé tételében a következő személyek vesznek részt:

Név:

Google LLC.

 

 

Hotjar Ltd.

 

 

 

Optimizely Inc.

Székhelye:

1600 Amphitheatre Parkway
Mountain View, California 94043
USA

 

Level 2, St Julians Business Centre,
3, Elia Zammit Street St Julians STJ 1000, Malta

 

631 Howard Street, Suite 100San Francisco, CA 94105, USA

Adatátadás, adattovábbítás célja:

A honlappal kapcsolatos webanalitikai szolgáltatást nyújtja.

 


A látogatói viselkedéseket gyűjtő süti szolgáltatója.

 


A látogatói viselkedéseket gyűjtő süti szolgáltatója.

MÁS HONLAPRA MUTATÓ LINKEK

Tájékoztatjuk, hogy az Ön kényelme és teljesebb tájékoztatása érdekében más honlapokra mutató linkeket ill. menüpontokat helyezhetünk el. Ezen honlapok, blogok tőlünk függetlenül működnek, azokra ill. adatkezelésükre saját adatkezelési szabályzattal rendelkeznek, ezekre nekünk ráhatásunk nincs. Javasoljuk, hogy a hivatkozott honlapok adatkezelési tájékoztatóját is olvassa át, ha azokra látogat.

ADATOKHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS, ADATBIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK

Az adatkezelő mindent megtesz annak érdekében, hogy gondoskodjon az Ön személyes adatainak biztonságáról, a GDPR 32. cikkének megfelelően. Az adatkezelő ezen felül megteszi továbbá azokat a szükséges technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a GDPR, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

Az adatkezelő a megfelelő szintű adatbiztonságot a következő módon garantálja: az Ön adatait biztonságos technikai környezetben tároljuk, azokat kizárólag csak az arra feljogosított személyek számára (megfelelő azonosítás után munkatársaink) tesszük hozzáférhetővé, elektronikus úton tárolt adatai esetében titkosítást használunk, a személyes adatokhoz hozzáféréssel rendelkező természetes személyek kizárólag az adatkezelő utasításának megfelelően kezelhetik a személyes adatokat, biztosítjuk, hogy az adatok változatlansága igazolható legyen, védjük adatait a jogosulatlan hozzáféréstől, ennek érdekében biztonsági intézkedéseket alkalmazunk, az adatok továbbításánál megfelelő technikai megoldással titkosítást használunk, biztonsági intézkedésinket teszteljük és értékeljük, illetve javítjuk.  Adatokkal kapcsolatos incidens: Amennyiben az Ön adataival kapcsolatos incidens történik, a tudomásszerzés után mindent megteszünk a kockázatok csökkentése érdekében. Amennyiben az Ön adataival kapcsolatos olyan esemény történik, ami az adatkezelő (vagy az adatfeldolgozója) által megtett védelmi intézkedések ellenére valószínűsíthetően magas kockázattal jár az Ön jogaira és szabadságaira nézve, erről az eseményről késedelem nélkül tájékoztatjuk Önt (ismertetve az Ön által megteendő lépéseket is) és az illetékes felügyeleti hatóságot.

ADATTOVÁBBÍTÁS HARMADIK ORSZÁGBA 

Személyes adatok harmadik országba történő továbbítására akkor kerülhet sor, ha a harmadik ország megfelelő védelmi szintet biztosít. Az ilyen adattovábbításhoz nem szükséges külön engedély.

Az adatok jelenleg a következő adatkezelőknek, adatfeldolgozóknak kerülnek továbbításra a következő, EU-n kívüli harmadik országokba és célból:

Adatfeldolgozó neve, székhelye, ország megnevezése

Google LLC.
1600 Amphitheatre Parkway
Mountain View, California 94043
USA

 

Automattic Inc.
60 29th Street #343
San Francisco, CA 94110
USA

 

Optimizely Inc.
631 Howard Street, Suite 100
San Francisco, CA 94105

Megfelelőségi határozat- GDPR 45. cikk (1) bekezdése alapján

2016/1250 (EU) Bizottság végrehajtási határozata (USA – EU Privacy Shield List)

 


2016/1250 (EU) Bizottság végrehajtási határozata (USA – EU Privacy Shield List)

 


2016/1250 (EU) Bizottság végrehajtási határozata (USA – EU Privacy Shield List)

Adatátadás, adattovábbítás, adatfeldolgozás célja

A honlappal kapcsolatos webanalitikai szolgáltatást nyújtja.

 

 

A WordPress és WooCommerce szolgáltatással kapcsolatban.

 

 


A látogatói viselkedéseket gyűjtő süti szolgáltatója.

PROFILALKOTÁS

Tájékoztatjuk, hogy mi az adatkezelésünk során profilalkotást nem a jelen fejezet szerint végzünk.

Tőlünk független szolgáltató Google az alábbiak szerint végezhet profilozást, mely a mi weboldalunkra is kihathat, tekintettel arra, hogy a weboldalunkon Google Analytics szolgáltatást használunk.

A Google tájékoztatója a szolgáltatásról: A weboldalunk látogatottsági adatait a Google LLC („Google”) által nyújtott Google Analitika („Google Analytics”) webanalitikai szolgáltatás igénybevételével méri az adatkezelő. A Google Analytics főleg belső cookie-k alapján állít össze jelentést a Google Analytics-ügyfelek webhelyein tapasztalt felhasználói interakciókról. A Google Analytics hirdetési funkciói a Google-hirdetési cookie-k segítségével aktiválhatók– például a remarketing – a Google Display Hálózat olyan termékeire vonatkozóan, mint például az AdWords. Adatvédelmi beállításokra, cookie-k letiltására vonatkozóan információt itt talál: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=hu.  Minden számítógép és eszköz, amely az internethez kapcsolódik, egyedi számot kap, ezt nevezzük IP-címnek (internetprotokoll-cím). Az ilyen számokat országok szerinti blokkokban osztják ki, egy IP-cím gyakran felhasználható annak az országnak, államnak/megyének és városnak az azonosítására, ahonnan a számítógép az internetre kapcsolódik. Mivel az internet működési elve miatt a webhelyek IP-címeket használnak, ezért a webhelyek tulajdonosai megismerhetik felhasználóik IP-címét még abban az esetben is, ha nem használják a Google Analytics szolgáltatást. A Google Analytics azonban csak azért gyűjti a webhely felhasználóinak az IP-címét, hogy megóvja a szolgáltatás biztonságát, illetve, hogy a webhelytulajdonosok képet alkothassanak arról, hogy látogatóik a világ mely tájáról érkeznek (ezt „IP szerinti földrajzihely-meghatározásnak” is nevezik). A Google az adatokat a hagyományos fájlrendszerek vagy adatbázisok helyett teljesítményre optimalizált, kódolt formátumban tárolja. Az adatokat a hozzáférés megnehezítése és a redundancia miatt több fizikai és logikai köteten osztja el, hogy így elejét vegye az adatokkal való visszaélésnek. A Google alkalmazásai több helyre elosztott környezetben futnak. Az egyes ügyfelek adatait nem egyetlen gépen vagy gépcsoporton elkülönítve tartja, hanem a Google összes ügyfelének adatait (ügyfelek, vállalkozások, sőt a Google saját adatait) vegyesen, a Google számos homogén gépéből álló és a Google adatközpontjaiban elhelyezett, megosztott infrastruktúrában szétosztva tárolja. A Google adatvédelmi elveiről bővebb információ itt olvasható: https://policies.google.com/privacy?hl=hu.Lehetősége van arra is, hogy leiratkozzon a Google Analytics nyomon követéséről a jövőben, amennyiben letölti a Google Analytics Opt-out Browser Addon alkalmazást és azt telepíti a jelenlegi böngészőjéhez: tools.google.com/dlpage/gaoptout.

COOKIE TÁJÉKOZTATÓ

Mi is a cookie?

Amennyiben Ön felkeresi a www.gigicosmetic.hu weboldalt (ideértve a weboldalon található webshopot), a weboldal cookie-at (azaz „sütik”), – rövid adatfájl, jelsorozat – helyez el az Ön számítógépén. Az anonim felhasználó-azonosító (cookie) egy olyan egyedi – azonosításra, illetve profilinformációk tárolására alkalmas – jelsorozat, melyet a szolgáltatók az Ön eszközére helyeznek el. Fontos tudni, hogy az ilyen jelsorozat önmagában nem képes Önt azonosítani, csak az Ön számítógépének felismerésére alkalmas. Az internet hálózati világában a személyhez kötődő információkat, a testreszabott kiszolgálást csak akkor lehet biztosítani, ha a szolgáltatók egyedileg azonosítani tudják ügyfeleik szokásait, igényeit. Az anonim azonosításhoz azért fordulnak a szolgáltatók, hogy egyfelől többet tudhassanak meg az ügyfelek információhasználati szokásairól abból a célból, hogy tovább javíthassák szolgáltatásaik színvonalát, illetve testre szabási lehetőségeket kínálhassanak ügyfeleiknek. A cookie-k megkönnyítik a weboldalak használatát, elősegítik, hogy a honlap látogatói megfelelően tudják használni a honlapot a böngészésük során.

Hogyan tilthatom le a cookie-kat?

Amennyiben Ön nem szeretné, hogy ilyen azonosító jel kerüljön a számítógépére, módja van a böngészőjét úgy beállítani, hogy az ne engedje meg az egyedei azonosító jel elhelyezését, vagy csak bizonyos egyedi azonosítók elhelyezését engedje meg – ilyen esetben azonban lehetséges, hogy egyes általunk nyújtott szolgáltatások nem, vagy nem olyan formában érhetők majd el, mintha engedélyezte volna az azonosítók elhelyezését. A süti beállítások az egyes böngészők esetében pl. Google Chrome, Firefox, Microsoft Edge, MS Internet Explorer, Safari stb. eltérők lehetnek – arról az adott szolgáltató honlapján találhat bővebb tájékoztatást (Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=hu, Internet Explorer: https://support.microsoft.com/hu-hu/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies, Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/hu/kb/weboldalak-altal-elhelyezett-sutik-torlese-szamito, Microsoft Edge: https://support.microsoft.com/hu-hu/help/4027947/windows-delete-cookies)

 1. Google forgalom cookiek – a Google forgalom figyelésére használja a Google

A weboldalak a Google LLC („Google”) Google Analytics rendszerét használják a látogatottságuk elemzésére. A Google Analytics rendszere cookie-kat, vagyis kisméretű szöveges fájlokat tárol el az Ön eszközén és ezek segítségével elemzi a weboldal látogatottságát. Az Ön honlap-látogatási szokásait és az Ön IP címét a Google USA szervereire viszi át. Azok a felhasználók, akik nem szeretnék, hogy a Google Analytics jelentést készítsen a látogatásukról, telepíthetik a Google Analytics letiltó böngészőbővítményt is. Ez a kiegészítő arra utasítja a Google Analytics JavaScript-szkriptjeit (ga.js, analytics.js, and dc.js), hogy ne küldjenek látogatási információt a Google számára. Emellett azok a felhasználók, akik telepítették a letiltó böngészőbővítményt, a tartalmi kísérletekben sem vesznek részt. Ha nem szeretné, hogy a Google Analytics Önt nyomon kövesse a weboldalainkon, akkor töltse le: tools.google.com/dlpage/gaoptout

 1. Harmadik féltől származó látogatói viselkedést tároló cookie – Hotjar, Optimizely

Ezen cookie-k azt rögzítik, hogy a felhasználók hogyan használják a weboldalt. Az így rögzített információk alapján kimutatások készíthetők, amelyek segítenek továbbfejleszteni a honlapot. A HotJar online analitikai és visszajelzést szolgáltató viselkedéselemző szolgáltatásáról bővebb információt a szolgáltató oldalán találhat, valamint a HotJar szolgáltatást le tudja tiltani, ezen az oldalon: https://www.hotjar.com/opt-out. Az Optimizely online analitikai szolgáltatásról bővebb információt a szolgáltató honlapján találhat, az Optimizely szolgáltatást le tudja tiltani ezen az oldalon: https://www.optimizely.com/about/. Harmadik féltől származó cookiekat alkalmaz a Facebook és a Google a weboldalunkon, amely adatokat kezel dinamikus remarketing céljából.

 1. Statisztikai célú kényelmi sütik

A sütik az Ön látogatásának statisztikai adatait tárolják, hogy szolgáltatásainkat javíthassuk.

AZ ÖN JOGAI ÉS JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEI

Önt az általunk kezelt személyes adataival kapcsolatban az alábbi jogok illetik meg:

 1. Hozzáféréshez való jog
 2. Helyesbítés joga
 3. Törléshez való jog
 4. Adatkezelés korlátozásához való jog
 5. Adathordozáshoz való jog
 6. Tiltakozás joga
 7. Hozzájárulás visszavonásának joga
 1. HOZZÁFÉRÉSHEZ VALÓ JOG

Ön jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon arról, hogy személyes adatait kezeljük-e, tájékoztatást kérhet arról, hogy: milyen személyes adatait (azok milyen személyes adat kategóriába tartoznak), milyen célból, meddig kezeljük, kinek kerülnek átadásra. Tájékoztatást kérhet továbbá az adatkezeléssel kapcsolatos jogairól is, nevezetesen kérheti azok törlését, kezelésük korlátozását, személyes adatai helyesbítését, tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen. Továbbá jogosult panaszt benyújtani a felügyeleti hatósághoz (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, székhelye: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., honlapja: www.naih.hu, telefonszáma: +36 (1) 391-1400, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu). Amennyiben az adatait nem Ön adta meg, úgy tájékoztatást kérhet az adatok forrására vonatkozóan is.

 1. HELYESBÍTÉS JOGA

Amennyiben az Ön adatai változnak vagy azokat rosszul rögzítettük kérheti adatai helyesbítését, kijavítását, pontosítását. Amennyiben adatai hiányosan kerültek felvételre, úgy kiegészítő nyilatkozattal kérheti azok kiegészítését is ezen körben.

 1. TÖRLÉSHEZ VALÓ JOG

Ön kérheti, hogy az alábbi feltételek esetén személyes adatait töröljük:

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtöttük vagy kezeltük
 • Ön visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja
 • Ön tiltakozik az adatkezelések ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre
 • a személyes adatokat jogellenesen kezeltük
 • a jogszabályi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell az adatokat
 • közvetlenül gyermekeknek kínált szolgáltatások vonatkozásában.

Amennyiben nyilvánosságra hoztuk a személyes adatot, akkor megtesszük a tőlünk elvárható intézkedéseket annak érdekében, hogy tájékoztassuk az adatokat kezelő más adatkezelőket arról, hogy Ön kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését. Felhívjuk figyelmét, hogy nem tudjuk teljesíteni törlési kérelmét, ha jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükségesek az adatok, vagy ezzel korlátoznánk a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jogot, vagy a ránk vonatkozó jogszabályi kötelezettség (illetve közérdek, tudományos, kutatási vagy statisztikai cél) a törlési kéréssel ellentétes kötelezettséget ír elő számunkra.

 1. ADATKEZELÉS KORLÁTOZÁSÁHOZ VALÓ JOG

Az alábbi esetekben Ön kérheti, hogy az adatkezelést korlátozzuk:

 • Ön szerint nem pontosak az adatok, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely alatt ellenőrizzük a személyes adatok pontosságát
 • az adatkezelés jogellenes, azonban Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását
 • már nincs szükségünk a személyes adatokra, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez
 • ha Ön tiltakozik az adatkezelés ellen, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy a mi jogos indokaink elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. A helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés korlátozásról mindazokat tájékoztatjuk, akikkel közöltük a személyes adatokat, kivéve, ha ez lehetetlen vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az ilyen címzettek listáját Ön -kérésére- megkaphatja.

 1. ADATHORDOZÁSHOZ VALÓ JOG

Önnek joga van arra, hogy az általunk kezelt személyes adatait megkapja, ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa, ill. utasítása alapján továbbítsuk az Ön által megjelölt másik adatkezelő részére, ha az adatkezelés az Ön hozzájárulásán, vagy szerződés teljesítésén alapul és automatizált módon történik. A hordozás nem sértheti mások jogait és szabadságait, vagy a törléshez (elfeledtetéshez) való jogot.

 1. TILTAKOZÁS JOGA

Amennyiben az Ön adatainak kezelése az adatkezelő jogos érdekén alapul vagy közérdeken, ill. közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében történik, úgy Ön külön tiltakozhat ezen adatkezeléssel szemben, ideértve a profilalkotást is. Tájékoztatjuk, hogy profilalkotást a jelen Adatkezelési tájékoztató „Profilalkotás” fejezetében foglaltak szerint végzünk. Ezen esetekben személyes adatait nem kezeljük tovább, kivéve adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez szükségesek. Amennyiben a személyes adatai kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon az Önre vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, mi pedig a tiltakozás után nem kezelhetjük tovább az adatokat.

 1. HOZZÁJÁRULÁS VISSZAVONÁSÁNAK JOGA

Ön jogosult arra, hogy a hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

A személyes adatokkal összefüggő jogok érvényesítése az érintett halálát követően

A magyar Infotörvény alapján: Az érintett halálát követő öt éven belül az érintett által arra ügyintézési rendelkezéssel, illetve közokiratban vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban foglalt, az adatkezelőnél tett nyilatkozattal meghatalmazott személy jogosult érvényesíteni a következő jogokat az elhunyt személy adataival kapcsolatban: hozzáférés, helyesbítés, törlés, korlátozás és tiltakozás. Ha az érintett több nyilatkozatot tett, a későbbi időpontban tett nyilatkozattal lehet a jogokat érvényesíteni. Ha az érintett nem tett ügyintézési rendelkezést vagy vonatkozó nyilatkozatot az adatkezelőnél, akkor a Ptk. szerinti, az adatkezelőnél elsőként jelentkező közeli hozzátartozója jogosult helyesbítést kérni, vagy tiltakozni az adatkezelés ellen, valamint – ha az adatkezelés már az érintett életében is jogellenes volt vagy az adatkezelés célja az érintett halálával megszűnt – joga van az elhunyt adatainak törlését vagy korlátozását kérni az érintett halálát követő öt éven belül. Az adatkezelő a közeli hozzátartozókat kérelemre tájékoztatja a megtett intézkedésekről, kivéve, ha azt az érintett megtiltotta.

Az érintett jogait érvényesítő személynek az érintett halálának tényét és idejét halotti anyakönyvi kivonattal vagy bírósági határozattal, valamint saját személyazonosságát és közeli hozzátartozói minőségét közokirattal szükséges igazolnia az adatkezelő felé, jogszabályi előírás alapján.

Önt a személyes adatainak részünkről történő kezelésével kapcsolatban az alábbi jogérvényesítési és jogorvoslati lehetőségek illetik meg:

 1. Hozzánk fordulhat
 2. Panaszjogát érvényesítheti
 3. Bírósághoz fordulhat
 4. Kártérítést követelhet
 1. HOZZÁNK FORDULHAT

Amennyiben Önnek az adatkezeléssel kapcsolatban panasza adódik vagy jogaival kíván élni, az alábbi elérhetőségeinket használhatja e célra:

E-mail: gigi@gigicosmetic.hu,

Postacím: Start Invest Kft, H-1138, Budapest Dagály u. 11.

Mi indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb a kérelme beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatjuk Önt a kérelme nyomán hozott intézkedésekről, vagy az intézkedés elmaradásának okairól. Ha a kérelem összetett, vagy nagy számú kérelem érkezik, a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton adjuk meg. A tájékoztatás és az intézkedés díjmentes, kivéve az egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó kéréseket. Ezekben az esetekben ésszerű díjat számolunk fel, vagy megtagadjuk a kért intézkedést. A kérelem kapcsán a személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információkat kérhetünk Öntől. Az Ön általunk kezelt személyes adatainak másolata is első esetben ingyenes, a további másolatokért az adminisztratív költségekkel megegyező díjat kérünk.

 1. PANASZJOG

Amennyiben úgy véli, hogy adatkezelésünk nem jogszabályoknak megfelelően történik, az adatkezelésünkkel kapcsolatban panaszt tehet a felügyeleti hatóságnál, szintén panaszt tehet a felügyeleti hatóságnál abban az esetben is, ha az Ön kérelme nyomán nem teszünk intézkedést késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül – ill. késedelem okáról nem tájékoztatjuk. Az adatkezelő tevékenységi központja szerint illetékes fő felügyeleti hatóság Magyarországon a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, székhelye: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., honlapja: www.naih.hu, telefonszáma: +36 (1) 391-1400, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu.

 1. BÍRÓSÁGHOZ FORDULÁS JOGA

Önnek joga van ahhoz, hogy bírósághoz forduljon: (i) a felügyeleti hatóság Önre vonatkozó, kötelező erejű döntése ellen, (ii) amennyiben az Ön kérelme nyomán nem teszünk intézkedést késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül – késedelem okáról Önt nem tájékoztatjuk, (iii) abban az esetben, ha a felügyeleti hatóság az Ön által benyújtott panasszal nem foglalkozik, az Ön jogosnak vélt panaszát elutasította, vagy egyáltalán nem tájékoztatja Önt három (3) hónapon belül a panasza fejleményeiről, annak eredményéről, (iv) panaszjogának sérelme nélkül bírósághoz fordulhat, amennyiben úgy véli, hogy a GDPR szabályainak nem megfelelő adatkezelés miatt megsértették a GDPR szerinti jogait. Az adatkezelővel szembeni eljárást az adatkezelő tevékenységi helye szerinti tagállam (Magyarország) bírósága előtt kell megindítani, azonban az ilyen eljárás megindítható az Ön szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam bírósága előtt is.

 1. KÁRTÉRÍTÉSHEZ VALÓ JOG

Amennyiben Ön a GDPR megsértésének eredményeként vagyoni vagy nem vagyoni kárt (sérelemdíj) szenvedett az elszenvedett kárért kártérítésre jogosult, az adatkezelőtől vagy az adatfeldolgozótól. Abban az esetben mentesülünk a felelősség alól, ha bizonyítjuk, hogy a kárt előidéző eseményért minket semmilyen módon nem terhel felelősség.

ADATKEZELÉS ALAPJÁUL SZOLGÁLÓ JOGSZABÁLYOK

Az adatkezelők az Ön személyes adatait az alábbi jogszabályok alapján kezelik:

 1. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről („GDPR”)
 2. Magyarországi jogszabály: Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotörvény”)
 3. Magyarországi jogszabály: 2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól („Grt.”)
 4. Magyarországi jogszabály: Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („) 

HATÁLYOS JOG ÉS EGYÉB RENDELKEZÉSEK

A jelen Adatkezelési Tájékoztatóra a magyar jog az irányadó.

Amennyiben az Ön országa szerinti hatályos jogszabályok a jelen Adatkezelési tájékoztatóban foglaltaknál szigorúbb szabályokat rendelnek a felek részére, Ön köteles azoknak eleget tenni. Ön azonban tudomásul veszi és elfogadja, hogy az adatkezelő felelősségét a jelen Adatkezelési tájékoztatóra irányadó jog szerinti jogszabályok alapozzák meg, és felelősségét a vonatkozó jogszabályok és bírósági döntések alapján lehetséges legteljesebb mértékig kizárja a felhasználó országa szerinti rendelkezések be nem tartásáért.

A jelen Adatkezelési tájékoztatóban szereplő fejezetcímek csupán a tájékoztatást szolgálják, önmagukban nem elegendők az adatkezelések megértéséhez. Amennyiben olyan kérdése lenne, melyre a jelen Adatkezelési tájékoztató nem nyújtott egyértelmű választ, kérjük, írja meg az gigi@gigicosmetic.hu e-mail címre.